ASSAMBLEA GENERAL I ELECCIONS ACEEGI 2017

12/06/2017

Per la present se’l convoca a la Assemblea General Ordinària de ACEEGI Associació Centres Esportius Eqüestres de Girona, que es celebrarà el pròxim dia 12C.de juny. de 2017, a les 19,30hores, a les piscines municipals de Salt local de la UFEC.

SR. Centre:

 

Per la present se’l convoca a la Assemblea General Ordinària de ACEEGI Associació Centres Esportius Eqüestres de Girona, que es celebrarà el pròxim dia 12 de  JUNY  de 2017, a les 19,30H   hores, al local de la UFEC  les piscines municipals de SALT.

 L’ assemblea es reunirà sota el següents ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Exposició sobre la situació del Òrgan de Govern de l’ACEEGI.

3.- Liquidació de comptes de l’exercici anterior.

4.- Informació de la Junta Directiva sobre les tasques portades a terme duran el passat any.

5.- Aprovació de la gestió feta per la Junta Directiva durant l’any anterior i ratificació, en el seu cas, de les actuacions efectuades per la Junta Directiva des del 21-12-2015. 6.- Presentació de les candidatures que opten a esser escollits com a membres de la Junta Directiva.

7- Votació i Nomenament de la Junta Directiva.

8.- Aprovació del pressupost anual presentat per la nova Junta Directiva.

9.- Acord per determinar la forma i quantitat per la contribució al sosteniment de l’associació.

10.- Informació de la nova Junta Directiva sobre les tasques que es pretenen portar a terme durant aquest any.

11.- Examen de les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, així com de les altes i baixes d’associats i associades.

12.- Precs i preguntes Donada la importància dels assumptes a tractar es sol·licita a cada un del associats la seva presencia a la Assemblea General que es convoca.

En el cas de que algun dels associats no pugui assistir, seria convenient efectuar una delegació de vot a favor d’un altre associat, per, d’aquesta forma, poder adoptar vàlidament els acords necessaris relatius al nomenament de la Junta Directiva de l’ACEEGI. A tal efecte, us adjunto un model de delegació de vot, per si ho considereu oportú, poder entregar-lo a la persona del Centre associat que us representarà en aquesta Assemblea. En quant a les candidatures: Informem que de conformitat amb allò que estableixen els Estatuts de la Associació, i el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que: - La Junta es compon de: el President/a; el Vicepresident/a; el Secretari/ària; el tresorer/a i els/les vocals (mínim 2). Els càrrecs han de ser exercits per persones diferents, han de ser associats i majors d’edat. La durada del càrrec és de cinc anys. - Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa d’actuació als associats abans de la data de l’elecció, i també durant la mateixa reunió de l’assembla general que és convocada. A aquest efecte, les candidatures tenen dret a disposar de la llista dels associats. - Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres del òrgan de govern.

 

A Celrà, a 17, de MAIG, de 2017